Privacy Statement Stichting Essure Claims

Stichting Essure Claims (de “Stichting” of“wij”) hecht belang aan de bescherming van uw privacy en de beveiliging van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679). Dit geldt in het bijzonder voor gevoelige gegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid. Dit Privacy Statement is opgesteld om u te informeren hoe en met welke doeleinden de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt. Onder het verwerken van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die met gegevens mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, inzien en aan derden verstrekken van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt met een doel dat bij u bekend moet zijn.

Dit Privacy Statement bevat informatie over:

 1. Wat persoonsgegevens zijn en welke persoonsgegevens de Stichting verwerkt;
 2. Hoe de Stichting uw persoonsgegevens verkrijgt;
 3. Wie de verantwoordelijke voor de verwerking is;
 4. Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslagen de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt;
 5. Met wie de Stichting uw persoonsgegevens deelt;
 6. Doorgifte van gegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte;
 7. Hoe lang de Stichting uw persoonsgegevens bewaard;
 8. De rechten die u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens en
 9. Hoe uw persoonsgegevens zijn beschermd.

Dit Privacy Statement is bedoeld voor alle personen van wie de Stichting persoonsgegevens verwerkt en is tevens beschikbaar op www.essureclaimsnetherlands.com (de “Website”)

 

 1. Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verwerken wij?

  Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld.

  De Stichting kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken (de “Persoonsgegevens”):

  • Voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
  • Adres, woonplaats, land;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Geboortedatum;
  • Voor zover de Stichting deze gegevens nodig heeft ter identificatie: documentnummers van een identificatiedocument, zoals een paspoort of ID-kaart;
  • Voor zover de Stichting betalingen aan u zal verrichten: uw financiële gegevens, waaronder bankrekeningnummers/IBAN;
  • Voor zover u de Website bezoekt: uw IP-adres;
  • Voor zover de Stichting contact wil zoeken met uw rechtsbijstandsverzekeraar: gegevens over uw rechtsbijstandverzekering;
  • Voor zover de Stichting deze gegevens nodig heeft voor het behartigen van uw belangen: gegevens over uw gezondheid, waaronder gegevens uit uw patiëntendossier en medische kosten;
  • Gegevens met betrekking tot uw financiële situatie, waaronder uw inkomen en/of ontvangen uitkeringen;
  • Gegevens met betrekking tot uw arbeidssituatie, waaronder uw personeelsdossier, arbeidsverleden, salaris en verzuimgegevens;
  • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.
 2. Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

  Uw IP-adres wordt verkregen wanneer u de Website bezoekt, aangezien de Website gebruik maakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere technieken waarmee bij een bezoek aan een website informatie op uw apparaat wordt geplaatst. Wij gebruiken verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.

  1. functionele cookies: cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren; en
  2. analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop u gebruik maakt van (onderdelen) van de Website, zodat wij de Website kunnen verbeteren. Wij gebruiken de gegevens die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op een individueel niveau het websitegebruik te bestuderen, maar enkel op een samengevoegd niveau. Wij gebruiken slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de Website. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld Google Analytics, welke op privacy-vriendelijke wijze zijn ingesteld. Google Analytics verwerkt ten behoeve van ons de IP-adressen.

  De Stichting kan de gegevens over uw gezondheid verkrijgen doordat u deze gegevens op enig moment aan ons verstrekt of doordat derden deze met de Stichting delen. De Stichting werkt, in het kader van de met u gesloten overeenkomst en ter behartiging van haar statutaire belangen, samen met PGMBM en Grant & Eisenhofer P.A. (de “Buitenlandse Advocaat”), Nederlandse advocaten en eventuele deskundigen en kan via hen gegevens van u verkrijgen. Deze gegevens worden enkel verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor het instellen van een rechtsvordering door de Stichting en/of voor de behartiging van uw belangen.

  De overige Persoonsgegevens die onder punt 1 genoemd zijn, verkrijgen wij doordat u deze gegevens aan ons verstrekt wanneer u zich heeft aangesloten bij de stichting of u deze gegevens op een later moment aan ons heeft verstrekt.

 3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens?

  De Stichting is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in dit Privacy Statement worden beschreven. De Stichting is statutair gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 75175398. Meer informatie over de Stichting kunt u vinden op www.essureclaimsnetherlands.com

  Indien u vragen heeft over uw Persoonsgegevens kunt u de Stichting bereiken via het e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 4. Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens

  De Stichting zal uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerken:

  • Belangenbehartiging van alle getroffen Essure patiënten in en buiten rechte: uw Persoonsgegevens worden gebruikt ter behartiging van de belangen van vrouwen die een Essure - een door Bayer AG (of aan haar gelieerde entiteiten, “Bayer c.s.”) geproduceerd en aangeboden anticonceptiemiddel - geïmplanteerd hebben gekregen in hun eileiders, en als gevolg daarvan schade lijden, schade dreigen te lijden en/of schade hebben geleden(de “Achterban”). Het gebruik van uw Persoonsgegevens stelt de Stichting in staat om in het belang van u en de Achterban onderzoek te doen en (indien opportuun en haalbaar) compensatie te verkrijgen door het treffen van een schikking of door het starten van een gerechtelijke procedure tegen Bayer c.s..
  • Communicatie: uw Persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren en om u op de hoogte te brengen van onderwerpen die van belang zijn voor uw belangenbehartiging.
  • Identificatie en dossiervorming: uw Persoonsgegevens worden gebruikt om u te kunnen identificeren en verwarring met andere personen in de Achterban te voorkomen. Daarnaast worden uw Persoonsgegevens gebruikt om een dossier op te bouwen waarin alle relevante documentatie die betrekking heeft op u wordt opgeslagen. De Persoonsgegevens worden eveneens gebruikt om te beoordelen of u een Essure patiënt bent die schade lijdt, dreigt te lijden of heeft geleden.

  Wanneer de Stichting voornemens is de Persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld, dan verstrekt de Stichting u vóór die verdere verwerking de vereiste informatie.

  De verwerkingen van uw Persoonsgegevens zijn gebaseerd op de volgende grondslagen:

  • De verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die de Stichting met u heeft gesloten (artikel 6 (1) (b) AVG.
  • De verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang (artikel 6 (1) (f) AVG, hetgeen onder meer bestaat uit:
   • het belang dat gemoeid is met het (op juridische wijze) behartigen van de belangen van u en de Achterban in een geschil jegens Bayer c.s. en het voeren van onderhandelingen of procedures tegen Bayer c.s.;
   • fraudepreventie: de Stichting wil voorkomen dat personen die geen schade lijden als gevolg van het handelen van de bovenstaande partijen zich aansluiten bij de Stichting en ten onrechte profiteren van haar activiteiten.

  Op basis van artikel 9 AVG is het verboden om bijzondere categorieën persoonsgegevens, zoals gegevens over uw gezondheid, te verwerken, tenzij de verwerker een beroep kan doen op een uitzonderingsgrond. De Stichting kan zich in het kader van de verwerking van uw bijzondere Persoonsgegevens beroepen op de omstandigheid dat de verwerkingen van deze gegevens noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening en onderbouwing van een rechtsvordering tegen de hierboven genoemde partijen (artikel 9 (1) (f) AVG).

  De Stichting maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

 5. Met wie worden de Persoonsgegevens gedeeld?

  Uitsluitend ten behoeve van het behartigen van de belangen van de bij de Stichting aangesloten personen en Achterban en voor zover nodig voor het bereiken van de gestelde doeleinden, verstrekt de Stichting aan haar partners – waaronder verwerkers- Persoonsgegevens. Onder deze partners vallen in ieder geval de partijen waarmee de Stichting samenwerkt bij de behartiging van uw belangen, waaronder de Teamleiders, Nederlandse advocaten en eventuele deskundigen. Tevens kan de Stichting uw Persoonsgegevens delen met Bayer c.s. in het kader van een gerechtelijke procedure of onderhandelingen over een schikking. De Stichting zal waar redelijkerwijs mogelijk, gebruik maken van geanonimiseerde gegevens.

  De Stichting deelt slechts Persoonsgegevens met derden, nadat zij met deze derden een overeenkomst heeft gesloten om te waarborgen dat uw Persoonsgegevens geheim worden gehouden en zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. Indien de Stichting verwerkers inschakelt sluit zij met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten ten einde een goede verwerking te waarborgen.

 6. Worden mijn Persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte?

  Ja, het is mogelijk dat uw Persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bij de EER horen alle EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Voor doorgiften van Persoonsgegevens buiten deze landen gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aanvullende regels.

  De Stichting geeft uw Persoonsgegevens alleen door aan partijen die gevestigd zijn in landen buiten de EER als de doorgifte is onderworpen aan passende waarborgen op grond van de AVG of de AVG een specifieke grond voor doorgifte biedt. In het bijzonder zal sprake kunnen zijn van de doorgifte van Persoonsgegevens naar de Buitenlandse advocaat. Grant & Eisenhofer P.A is gevestigd in New York, Verenigde Staten. In dit kader hanteert de Stichting standaardbepalingen die door een toezichthoudende autoriteit zijn vastgesteld (artikel 46 (2) (d) AVG) en is de doorgifte noodzakelijk voor de instelling, uitoefening en onderbouwing van een rechtsvordering (artikel 49 (1) (e) AVG). Een kopie van de passende waarborgen kan bij de Stichting worden opgevraagd via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

  Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij de Persoonsgegevens verzamelen. Behalve wanneer sprake is van een wettelijke bewaartermijn hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

  Voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel, adres, woonplaats, land, e-mailadres en telefoonnummer worden maximaal 24 maanden bewaard nadat het onderzoek van de Stichting en/of de eventuele door de Stichting in uw belang aanhangig gemaakte procedure(s) , is afgerond dan wel de compensatie heeft plaatsgevonden;

  Geboortedatum, medische gegevens, documentnummers, financiële gegevens, gegevens over de rechtsbijstandsverzekering en alle overige persoonsgegevens waarover de Stichting beschikt worden maximaal zes maanden bewaard nadat het onderzoek van de Stichting en/of de eventuele door de Stichting in uw belang aanhangig gemaakte procedure(s) , is afgerond dan wel de compensatie heeft plaatsgevonden; .

  U kunt de Stichting verzoeken om de Persoonsgegevens eerder te verwijderen. Indien de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de Stichting de Persoonsgegevens heeft verzameld of anderszins heeft verwerkt, zal de Stichting gehoor geven aan uw verzoek en de Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen.

 8. Wat zijn uw rechten?

  U heeft het recht de Stichting te verzoeken u inzage te verlenen in uw Persoonsgegevens die door de stichting verwerkt worden, Persoonsgegevens te rectificeren (bijvoorbeeld het aanvullen, verbeteren of wijzigen van gegevens), Persoonsgegevens te verwijderen en/of de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Daarnaast kunt u verzoeken uw Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en door een machine leesbare vorm te verkrijgen.

  Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u schriftelijk kenbaar maken aan de Stichting door een e-mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Voor zover sprake is van het verwerken van uw Persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Een dergelijk bezwaar kunt u schriftelijk kenbaar maken aan de Stichting door een e-mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van artikel 21 lid 1 AVG zal het indienen ertoe leiden dat de Stichting de verwerking van de Persoonsgegevens staakt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, zoals de rechtsvordering jegens Bayer c.s..

 9. Hoe zit het met de veiligheid van mijn Persoonsgegevens?

  De Stichting heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De toegang tot uw persoonsgegevens zal worden beperkt tot degenen die namens de Stichting betrokken zijn bij de behartiging van uw belangen. De personen die inzage hebben in uw Persoonsgegevens zijn contractueel verplicht om uw Persoonsgegevens geheim te houden en de betrokken advocaten zijn vanwege hun beroepsgeheim ook wettelijk tot geheimhouding verplicht.

 10. Wijzigingen

  Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement te allen tijde te wijzigen. In geval van een wijziging zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via een aankondiging op de Website en/of een e-mail naar uw geregistreerde e-mailadres.

 11. Contact

  Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Stichting Essure Claims via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Amsterdam, oktober 2019

Privacy Statement Essure Claims Foundation

The Essure Claims Foundation (the “Foundation” or “we”) attaches importance to the protection of your privacy and the protection of your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (“GDPR”) (EU Regulation 2016/679). In particular with regard to sensitive data, amongst which data about your health. This Privacy Statement was drawn up to inform you how and to which end the Foundation processes your personal data. With processing personal data is meant all acts possible with personal data, such as collecting, storing, viewing and providing to third parties of personal data. Your personal data may only be processed for a purpose that is known to you.

This Privacy Statement contains information about:

 1. What personal data is and which personal data is processed by the Foundation;
 2. In what way your personal data is obtained by the Foundation;
 3. Who is responsible for processing of personal data;
 4. To which end and based on which grounds your personal data is processed by the Foundation;
 5. With whom the Foundation shares your personal data;
 6. Transfer of data to countries outside the European Economic Area;
 7. How long your personal data will be kept by the Foundation;
 8. Which rights you have with regard to your personal data and
 9. How long your personal data will be protected.

This Privacy Statement is meant for all people whose personal data is processed by the Foundation and is also available on www.essureclaimsnetherlands.com (the “Website”)

 

 1. What is personal data and which personal data is processed by us?

  With personal data all information is meant regarding an identified or identifiable natural person.

  The Foundation can process the following personal data belonging to you (the “Personal data”):

  • First name and surname, preposition, title;
  • Address, place and country of residence;
  • Email address;
  • Telephone number;
  • Date of birth;
  • In as far as the Foundation needs this data for identification: document numbers of a passport or ID card;
  • In as far as the Foundation will be carrying out payments to you: your financial data amongst which a bank account number/IBAN number;
  • As far as you visit the Website: your IP-address;
  • As far as the Foundation wishes to contact your insurer for legal assistance: data with regard to your insurance for legal assistance;
  • As far as the Foundation needs this data in order to look after your interests: data about your health, amongst which data from your medical records and medical expenses;
  • Data with regard to your financial situation, a.o. your income and or benefits received;
  • Data with regard to your working situation, a.o. your personnel file, employment history, salary and absenteeism;
  • All other personal data relating to you which you provide us with or which we are able to obtain in connection with the purposes and based on the grounds as mentioned hereinafter.
 2. In which way do we obtain your personal data?

  Your IP-adres is obtained when you visit the Website as the Website makes use of cookies. Cookies are little text files or other techniques with which information is installed on your device when visiting a website. We use various types of cookies for various purposes.

  1. functional cookies: cookies that are necessary to make sure the Website works as it should; and
  2. analytical cookies: cookies that allow us to gain insight into the way in which you make use of (parts of) the Website, to enable us to improve the Website. We use the data obtained by means of these cookies not to study the use of the Website on an individual level, but merely on a aggregated level. We only use cookies of third parties to improve the quality and effectiveness of the Website. To that end, for instance, we use Google Analytics, which is configured in a privacy-friendly way. Google Analytics processes IP-addresses for us.

  The Foundation can obtain the data on your healthbecause at some time you provide this to us or because this data is provided to the Foundation by third parties. With regard to the agreement entered into with you and to protect its statutory interests, The Foundation works together with PGMBM and Grant & Eisenhofer P.A. (“Foreign Counsel”), Dutch lawyers and possibly experts and can, via them, obtain data from you. This data will only be processed in as far is necessary for the initiation of legal proceedings by the Foundation and/or for the protection of your interests.

  The other Personal data stated under 1 above, we obtain because you provide this to us when you join the Foundation or when you have provided this data at a later stage.

 3. Who is responsible for processing of your Personal data?

  The Foundation is responsible for the processing of data as described in the Privacy Statement. The Foundation has its registered office in Amsterdam en is registered in the Chamber of Commerce register under number 75175398. More information about the Foundation can be found on www.essureclaimsnetherlands.com

  If you have any questions about your Personal data you can contact the Foundation by way of email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 4. Purposes and basis of the processing of your Personal data

  The Foundation will solely process your Personal data for the following purposes:

  • Representation of interests of all affected Essure patients in and out of court: your Personal data will be used for the representation of the interests of women who had implanted in their Fallopian tubes an Essure (a contraceptive produced and offered by Bayer AG (or affiliated entities, “Bayer c.s.”) and as a result of the implantation suffer damages , run a risk of suffering damages and/or (have) suffered damages (the “Achterban”). The use of your Personal data enables the Foundation to do research in your and the Support Group’s interests and (if opportune and feasible) obtain compensation through obtaining a settlement or by initiating legal proceedings against Bayer c.s..
  • Communication: your Personal data will be used to communicate with you and to inform you of topics that are of importance to the representation of your interests.
  • Identification and files: your Personal data will be used in order to identify you and to avoid any confusion with other people in the Support Group. Additionally your Personal data will be used to set up a file in which all relevant documentation relating to you will be stored. The Personal data will also be used in order to assess whether you are an Essure patient suffering damages, at risk of suffering damages or (has) suffered damages.

  If the Foundation intends to further process the Personal data for any other purpose than that for which the Personal data was initially collected, then the Foundation will provide you with the required information before it further processes the collected data.

  The processing of your Personal data is based on the following grounds:

  • The processing is necessary for the execution of the Agreement that the Foundation entered into with you (article 6 (1) (b) GDPR).
  • The processing is necessary for the representation of a legitimate interest (article 6 (1) (f) GDPR), which a.o. comprises:
   • the interest involved with (legal) representation in order to represent you and the Support Group in a dispute against Bayer c.s. and conducting negotiations or procedures against Bayer c.s.;
   • fraud prevention: the Foundation wants to avoid that people not suffering damages as a result of the actions of above parties join the Foundation and would thus unfairly profit from its activities.

  On the basis of article 9 GDPR it is prohibited to process special categories of personal data, such as data about your health, unless the processor can appeal to grounds of exception. In the context of the processing of your particular/exceptional Personal data the Foundation can invoke the circumstance that the processing of this data is necessary for the initiation, execution and substantiation of legal proceedings against the abovementioned parties (article 9 (1) (f) GDPR).

  The Foundation does not use any form of automated decision making and/or profiling.

 5. With whom is Personal data shared?

  Exclusively for the benefit of representation of the interests of those who joined the Foundation and the Support Group and in as far is necessary to attain the set targets, the Foundation will provide Personal data to its partners – amongst which processors. These partners are those parties with which the Foundation cooperates whilst representing your interests, a.o. Foreign Counsel, Dutch lawyers and possibly experts. Additionally the Foundation may share with Bayer c.s. your Personal data in view of legal proceedings or negotiations on a settlement. The Foundation will make use of anonymised data wherever reasonably possible.

  The Foundation only shares Personal data with third parties after having come to an agreement with these third parties to ensure that your Personal data is kept confidential and is being processed in a meticulous, safe way in accordance with the GDPR. In case the Foundation brings in processors it will enter into a contract with these processors in order to safeguard a correct processing of data.

 6. Will my Personal data be passed on to countries outside the European Economic Area?

  Yes, it is possible that your Personal will be passed on to countries outside the European Economic Area (EEA). Part of the EEA are all EU countries plus Norway, Liechtenstein and Iceland. For the passing on of Personal data outside these countries additional rules apply based on the GDPR.

  The Foundation will only pass on your Personal data to parties located in countries outside the EEA if this passing on was subject to adequate guarantees based on the GDPR or in case the GDPR offers a specific ground for passing on. Specifically it will be possible that Personal data will be passed on to one of the Foreign Counsel (Grant & Eisenhofer P.A) which has its office in in New York, USA. In this context the Foundation uses standard contractual clauses determined by a supervising authority (article 46 (2) (d) GDPR). Furthermore, the processing is necessary for the initiation, execution and substantiation of legal proceedings (article 49 (1) (e) GDPR). A copy of the suitable safeguards can be obtained from the Foundation via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 7. How long will we store your data?

  We will not store your Personal data any longer than is strictly necessary for the purposes for which we collected your Personal data. With the exception of a statutory retention period we use the following retention periods:

  First name and surname, preposition, title, address, place and country of residence, email address and telephone number will be stored for a maximum of 24 months after research of the Foundation and/or the legal proceedings initiated on your behalf by the Foundation, are finalised or if a settlement has been reached;

  Date of birth, medical data, document numbers, financial data, data regarding insurance for legal assistance and all other personal data which is at the Foundation’s disposal will be stored for a maximum of 6 months after research of the Foundation and/or the legal proceedings initiated on your behalf by the Foundation, are finalised or if a settlement has been reached;.

  You can make a request to the Foundation to remove your Personal data at an earlier date. In case the Personal data is no longer necessary for the ends for which the Foundation gathered the Personal data or processed in any other way, the Foundation will heed your request and delete the Personal data at its earliest convenience.

 8. What are your rights?

  You have the right to request the Foundation to give you access to your Personal data that is processed by the Foundation, rectify Personal data (for instance complement, improve or change data), delete Personal data and/or limit the processing of your Personal data. Additionally you have the right to obtain your Personal data in a structured and commonly used electronic form.

  A request for access and/or adjustment can be sent by email to the Foundation: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  In as far as your Personal data is processed on the basis of legitimate interests, you are entitled to object to this processing. Such an objection can be made in writing by sending an email to the Foundation: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  In conclusion, you have the right to file a complaint with the Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch Data Protection Authority). Based on article 21 lid 1 GDPR filing of a complaint will lead to the Foundation discontinuing the processing of Personal data, unless we have compellingly legitimate grounds for the processing that weigh more heavily than your interests, rights and freedom or that are connected to the initiation, execution and substantiation of legal proceedings, such as the one against Bayer c.s..

 9. What about the security of my Personal data?

  The Foundation has set up appropriate technical and organisational measures to ensure the protection of your Personal data, against loss, unauthorised access or any form of unlawful processing. The access to your Personal data will be restricted to those who are, on behalf of The Foundation, involved in representing your interests. The people that have access to your Personal data are under contractual obligation to keep your Personal data confidential. Additionally, the lawyers involved are bound by confidentiality as a result of their professional secrecy as well as by their specific professional rights under law.

 10. Amendments

  We reserve the right to amend this Privacy Statement at any moment. In case of an amendment we will inform you by means of an announcement on the Website and/or an email to your registered email address.

 11. Contact

  In case you have any queries or remarks about the processing of your Personal data, please direct yourself to the Stichting Essure Claims via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Amsterdam, October 2019

© Stichting Essure Claims, All Rights Reserved